Đặt quảng cáo

Tạo Tiện Ích Nghe Nhạc Cho Trang Web

Xin chào các bạn, lâu lắm rồi blog mới có một thủ thuật , hôm nay mình sẽ hướng dẫn tích hợp tiện ích nghe nhạc vào website để tránh sự nhàm chán của khách khi vào blog , giúp độc giả vừa đọc bài vừa giải trí . Code này mình lấy từ trang Tôi Share Blog ,không dài dòng nữa tiến hành ngay luôn nào

Các Bước Thực Hiện

Đầu tiên chúng ta tìm thẻ </head> và dán đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm. 
<link href='//wprp.bein.pp.ua/wp-content/plugins/rplayer/assets/css/wprp_style.css?ver=5.0.4' id='wprp_style-css-css' media='all' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<style id='wprp_style-css-inline-css' type='text/css'>
.wprp_mini_wrapper,.wprp_mini_wrapper .wprp_cover_hole{background:#fff}
.wprp_mini_wrapper .wprp_cover_overlay{background:#011627}
.wprp_mini_wrapper .wprp_stroke{stroke:#011627}
.wprp_mini_wrapper .wprp_fill{fill:#011627}
.wprp_mini_wrapper .wprp_btn:hover .wprp_stroke{stroke:#669900}
.wprp_mini_wrapper .wprp_btn:hover .wprp_fill{fill:#669900}
.wprp_mini_wrapper .wprp_radio_name{color:#011627}
.wprp_mini_wrapper .wprp_title{color:#011627}
.wprp_mini_wrapper .wprp_artist{color:#485e6f}
.wprp_player_wrapper,.wprp_player_wrapper .wprp_cover_hole{background:#fafafa}
.wprp_player_wrapper .wprp_cover_overlay{background:#011627}
.wprp_player_wrapper .wprp_title{color:#011627}
.wprp_player_wrapper .wprp_artist{color:#485e6f}
.wprp_player_controll{background:#fff}
.wprp_player_controll .wprp_stroke{stroke:#011627}
.wprp_player_controll .wprp_fill{fill:#011627}
.wprp_player_controll .wprp_btn:hover .wprp_stroke{stroke:#669900}
.wprp_player_controll .wprp_btn:hover .wprp_fill,.wprp_volume.muted path{fill:#669900}
.wprp_song_list:before,.wprp_song_history .wprp_cover_hole{background:#fafafa}
.wprp_item:before{background:#fff}
.wprp_song_cover{background:#011627}
.wprp_song_history .wprp_title{color:#011627}
.wprp_song_history .wprp_artist{color:#485e6f}
.wprp_radio_list:before{background:#fafafa}
.wprp_radio:before{background:#fff}
.wprp_radio{color:#011627}
.wprp_scroll_rail .ui-slider-handle{background:#011627}
</style>
<link href='//wprp.bein.pp.ua/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/css/blocks.css?ver=1.1' id='twentyseventeen-block-style-css' media='all' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<!--[if lt IE 9]> <link rel='stylesheet' id='twentyseventeen-ie8-css' href='http://wprp.bein.pp.ua/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/css/ie8.css?ver=1.0' type='text/css' media='all' /> <![endif]-->
<link href='//wprp.bein.pp.ua/wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/editor/css/preview.css?ver=1.0.84' id='brizy-preview-css' media='all' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script async='' src='//wprp.bein.pp.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4' type='text/javascript'>
  </script>
<script async='' src='//wprp.bein.pp.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1' type='text/javascript'>
  </script>
<script async='' src='//wprp.bein.pp.ua/wp-content/plugins/rplayer/assets/js/js.cookie.js?ver=5.0.4' type='text/javascript'>
  </script>
<script async='' type='text/javascript'>
   /* <![CDATA[ */
   var wprp_ajax = {"plugin_url":"http:\/\/wprp.bein.pp.ua\/wp-content\/plugins\/rplayer\/","url":"http:\/\/wprp.bein.pp.ua\/wp-admin\/admin-ajax.php"};
   /* ]]> */
  </script>
<script async='' type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*global jQuery, console, Audio, wprp_ajax, clearInterval, setInterval, setTimeout, clearTimeout, document, navigator*/
/*eslint no-console: ["error", { allow: ["log", "error"] }] */
/*jslint plusplus: true */
(function ($) {
 "use strict";
 $.fn.wprp = function (options) {

  // Создаём настройки по-умолчанию, расширяя их с помощью параметров, которые были переданы
  var settings = $.extend({
   'position': 'right',
   'autoplay': false,
   'playlist' : null,
   'updateInterval': 30
  }, options);

  return this.each(function () {
   // Тут пишем код плагина tooltip
   var
    $wrapper = $(this),
    $toggleBtn = null,
    $playbackBtn = null,
    $songHistoryBtn = null,
    $radioListBtn = null,
    $nextBtn = null,
    $prevBtn = null,
    $volumeBtn = null,
    $cover_anim = null,
    $radio_name = null,
    $song_list = null,
    $radio_list = null,
    $song_history = null,
    $blur = null,
    $radio = null,
    $scrollRail = null,
    songHistoryIceast = [],
    html = "",
    el = {
     title: null,
     artist: null,
     cover: null
    },
    currentSong = {
     index: 0,
     artist: null,
     title: null,
     cover: null,
     radioname: null,
     radiourl: null
    },
    svg = {
     play: "M2,2 13,7.5 13,7.5 2,13z M13,7.5 13,7.5z",
     pause: "M2,2 2,2 2,13 2,13z M13,2 13,13z",
     toggle_closed: "M2,12 10,2 18,12",
     toggle_openned: "M2,2 10,12 18,2",
     radio_closed: "M2,2 18,2 M2,8 18,8 M2,14 18,14",
     radio_opened: "M4,2 16,14 M10,9 10,9 M4,14 16,2",
     songs_closed: "M1,1 19,1 19,19 1,19z M4,4 10,4 M4,7 8,7 M4,10 6,10 M16,4 13,4 13,14 M10,12 10,12 M10,12 10,12",
     songs_opened: "M-2,-2 22,-2 22,22 -2,22z M-2,4 -2,4 M-2,7 -2,7 M-2,10 -2,10 M25,4 22,4 22,14 M4,5 16,17 M4,17 16,5",
     prev: "M13,2 4,7.5 13,13z M2,2 2,13",
     next: "M2,2 11,7.5 2,13z M12,2 12,13",
     volume: "M13.2,7.5l0.3-0.3c0-0.1,0-0.1,0-0.2c-0.1,0-0.1,0-0.2,0L13,7.3L12.8,7c0-0.1-0.1-0.1-0.2,0c-0.1,0-0.1,0.1,0,0.2l0.3,0.3l-0.3,0.3c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0,0.1,0,0.1,0c0,0,0.1,0,0.1,0L13,7.7L13.2,8c0,0,0.1,0,0.1,0c0,0,0.1,0,0.1,0c0.1,0,0.1-0.1,0-0.2L13.2,7.5z M15.2,0.3C15.1,0.1,14.8,0,14.6,0c-0.2,0-0.5,0.1-0.6,0.3l-0.1,0.1c-0.3,0.3-0.3,0.8,0,1.2c1.5,1.7,2.3,3.8,2.3,6.1c0,2.1-0.8,4.2-2.1,5.9c-0.3,0.3-0.3,0.8,0.1,1.2l0.1,0.1c0.2,0.2,0.4,0.3,0.6,0.3c0,0,0,0,0,0c0.2,0,0.5-0.1,0.6-0.3c1.7-2,2.6-4.5,2.6-7.1C18,4.9,17,2.3,15.2,0.3z M12.6,3.3C12.5,3.1,12.3,3,12,2.9c-0.2,0-0.5,0.1-0.6,0.2l-0.1,0.1c-0.3,0.3-0.3,0.8-0.1,1.1c0.7,0.9,1.1,2,1.1,3.1c0,1.1-0.3,2.1-1,3c-0.3,0.3-0.2,0.8,0.1,1.1l0.1,0.1c0.2,0.2,0.4,0.3,0.6,0.3c0,0,0,0,0.1,0c0.2,0,0.5-0.1,0.6-0.3c0.9-1.2,1.4-2.6,1.4-4.1C14.2,6,13.6,4.5,12.6,3.3z M7.5,1.3L2.7,5.5H1c-0.6,0-1,0.4-1,1v3c0,0.6,0.4,1,1,1h2l4.4,3.3C8.3,14.5,9,14.1,9,13V2C9,0.9,8.3,0.6,7.5,1.3z",
     volume_muted: "M15.9,7.5l1.9-2.1c0.4-0.4,0.3-1-0.1-1.4c-0.4-0.4-1-0.3-1.4,0.1L14.5,6l-1.8-1.9c-0.4-0.4-1-0.4-1.4-0.1c-0.4,0.4-0.4,1-0.1,1.4l1.9,2.1l-1.9,2.1c-0.4,0.4-0.3,1,0.1,1.4c0.2,0.2,0.4,0.3,0.7,0.3c0.3,0,0.5-0.1,0.7-0.3L14.5,9l1.8,1.9c0.2,0.2,0.5,0.3,0.7,0.3c0.2,0,0.5-0.1,0.7-0.3c0.4-0.4,0.4-1,0.1-1.4L15.9,7.5z M15,7.3C15,7.3,14.9,7.2,15,7.3C14.9,7.2,14.9,7.3,15,7.3L15,7.3C14.9,7.3,14.9,7.3,15,7.3C15,7.5,15,7.6,15,7.7c0,0.1,0,0.3-0.1,0.4c0,0,0,0.1,0,0.1l0,0c0,0,0,0,0,0c0,0,0,0,0,0c0,0,0,0,0,0c0.1-0.1,0.2-0.3,0.2-0.5C15.1,7.6,15.1,7.4,15,7.3z M15,7C15,7,15,7,15,7c-0.1,0-0.1,0-0.1,0l0,0c0,0,0,0.1,0,0.1C14.9,7.3,15,7.4,15,7.5c0,0.1,0,0.2-0.1,0.3c0,0,0,0.1,0,0.1l0,0c0,0,0,0,0.1,0c0,0,0,0,0,0C15,8,15,8,15,8c0.1-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5C15.2,7.3,15.1,7.2,15,7z M7.5,1.3L2.7,5.5H1c-0.6,0-1,0.4-1,1v3c0,0.6,0.4,1,1,1h2l4.4,3.3C8.3,14.5,9,14.1,9,13V2C9,0.9,8.3,0.6,7.5,1.3z"
    },
    audio = new Audio(),
    timerUpdate,
    timerReUpdate,
    rotate = 0,
    rotateInterval;
   
   // Cookies
   window.onbeforeunload = function (event) {
    var data = {
     playing: true,
     current: currentSong.index,
     volume: audio.volume
    };
    if(!audio.paused){
     Cookies.set('wprp_data', data);
    } else {
     Cookies.remove('wprp_data');
    }
   }
   
   
   function buildPlayer() {
    $wrapper.addClass("pos-" + settings.position);
    html +=
     '<div class="wprp_mini_wrapper">' +
     ' <div class="wprp_radio_info">';
    if (settings.playlist.length > 1) {
     html +=
      '  <div class="wprp_btn wprp_radio_list_btn"><svg><path class="wprp_stroke" d="' + svg.radio_closed + '" /></svg></div>';
    }
    html +=
     '  <div class="wprp_radio_name">Nghe nhạc</div>' +
     ' </div>' +
     ' <div class="wprp_cover_anim">' +
     '  <div class="wprp_cover">' +
     '   <img src="https://i.imgur.com/SUqJf57.png"/>' +
     '   <div class="wprp_cover_hole"></div>' +
     '   <div class="wprp_cover_overlay"></div>' +
     '  </div>' +
     ' </div>' +
     ' <div class="wprp_info"><div class="wprp_title">Giải trí - Nghe nhạc</div><div class="wprp_artist">Nhạc hay</div></div>' +
     ' <div class="wprp_btn wprp_playback"><svg><path class="wprp_fill wprp_stroke" d="' + svg.play + '"/></svg></div>' +
     ' <div class="wprp_btn wprp_toggle"><svg><path class="wprp_stroke" d="' + svg.toggle_closed + '"/></svg></div>' +
     '</div>' +
     '<div class="wprp_song_history">' +
     ' <ul class="wprp_song_list">' +
     ' </ul>' +
     '</div>';
    if (settings.playlist.length > 1) {
     html +=
      '<div class="wprp_radio_list_wrapper">' +
      ' <ul class="wprp_radio_list">';
     $.each(settings.playlist, function (index, value) {
      html +=
       '<li class="wprp_radio">' + value.radioname + '</li>';
     });
     html +=
      ' </ul>' +
      '</div>';
    }
    html +=
     '<div class="wprp_player_wrapper">' +
     ' <div class="blur">' +
     '  <div class="wprp_cover_anim">' +
     '   <div class="wprp_cover">' +
     '    <img src="https://i.imgur.com/SUqJf57.png"/>' +
     '    <div class="wprp_cover_hole"></div>' +
     '    <div class="wprp_cover_overlay"></div>' +
     '   </div>' +
     '  </div>' +
     '  <div class="wprp_title">Admin xin chúc bạn</div>' +
     '  <div class="wprp_artist">Nghe nhạc vui vẻ !</div>' +
     ' </div>' +
     ' <div class="wprp_player_controll">' +
     '  <div class="wprp_btn wprp_song_history_btn"><svg><path class="wprp_stroke" d="' + svg.songs_closed + '"/><circle class="wprp_fill" cx="11" cy="14" r="3"></circle></svg></div>';
    if (settings.playlist.length > 1) {
     html +=
      '  <div class="wprp_btn wprp_prev"><svg>';
    } else {
     html +=
      '  <div class="wprp_btn wprp_prev deactivate"><svg>';
    }
    html +=
     '   <path class="wprp_fill wprp_stroke" d="' + svg.prev + '"/>' +
     '  </svg></div>';
    html +=
     '  <div class="wprp_btn wprp_playback"><svg>' +
     '   <path class="wprp_fill wprp_stroke" d="' + svg.play + '"/>' +
     '  </svg></div>';
    if (settings.playlist.length > 1) {
     html +=
      '  <div class="wprp_btn wprp_next"><svg>';
    } else {
     html +=
      '  <div class="wprp_btn wprp_next deactivate"><svg>';
    }
    html +=
     '   <path class="wprp_fill wprp_stroke" d="' + svg.next + '"/>' +
     '  </svg></div>';
    html +=
     ' <div class="wprp_btn wprp_volume"><svg><path class="wprp_fill" d="' + svg.volume + '"/></svg></div>' +
     ' </div>' +
     '</div>' +
     '<div class="wprp_scroll_rail"></div>';
    $wrapper.append(html);
   }
   
   function typeWriter(element, text, speed) {
    element.removeClass("loading");
    var len = text.length,
     i = 0,
     tTW = null;
    element.html("");
    tTW = setInterval(function () {
     element.append(text[i++]);
     if (i === len) {
      clearInterval(tTW);
     }
    }, speed);
   }
   
   function findMatch(newarray, array) {
    var match = false;
    $.each(array, function (index, value) {
     if (value.title === newarray.title && value.artist === newarray.artist) {
      match = true;
     }
    });
    return match;
   }
   
   function getSongs() {
    var data = {
     url: currentSong.radiourl,
     action: "getLastsSong"
    };
    // получаем инфу о треках
    $.post(wprp_ajax.url, data, function (response) {
     var appendHtml = "", title,
      song, now, cSong;
     if (response !== "null") {
      song = JSON.parse(response);
     } else {
      //получаем текущий трек
      now = new Date(Date.now());
      cSong = {
       time: now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds(),
       artist: currentSong.artist,
       title: currentSong.title
      };
      // проверяем есть ли он в баззе
      if (!findMatch(cSong, songHistoryIceast)) {
       // если нету, добавляем в массив
       songHistoryIceast.push(cSong);
      }
      // передаем в массив сонг
      song = songHistoryIceast;
     }
     // выводим список песен
     $.each(song, function (index, value) {
      title = value.title !== "" ? value.title : "Untitled";
      appendHtml += '<li class="wprp_item">';
      appendHtml += '<div class="wprp_song_cover">';
      appendHtml += '<div class="wprp_cover_hole"></div>';
      appendHtml += '</div>';
      appendHtml += '<div class="wprp_song_info">';
      appendHtml += '<div class="wprp_title" title="' + value.artist + " - " + title + '">' + value.artist + " - " + title + '</div>';
      appendHtml += '<div class="wprp_artist">' + value.time + '</div>';
      appendHtml += '</div>';
      appendHtml += '</li>';
     });
     $song_list.html(appendHtml);
    });
   }
   
   function updateInfo() {
    var data = {
     url: currentSong.radiourl,
     action: "getCurrentSong"
    };
    // получаем инфу о треке
    $.post(wprp_ajax.url, data, function (response) {
     clearTimeout(timerReUpdate);
     if (response !== "null") {
      var song = JSON.parse(response);
      if (currentSong.artist !== song.artist) {
       currentSong.artist = song.artist;
       typeWriter(el.artist, currentSong.artist, 25);
      }
      if (currentSong.title !== song.title) {
       currentSong.title = song.title;
       typeWriter(el.title, currentSong.title, 25);
      }
      if (currentSong.cover !== song.cover || !song.cover) {
       currentSong.cover = song.cover;
       if ($cover_anim.hasClass("change")) {
        if (currentSong.cover !== null) {
         el.cover.find('img').attr("src", currentSong.cover);
        } else {
         el.cover.find('img').attr("src", wprp_ajax.plugin_url + "assets/img/noimage.jpg");
        }
        $cover_anim.removeClass("change");
       } else {
        $cover_anim.addClass("change");
        setTimeout(function () {
         if (currentSong.cover !== null) {
          el.cover.find('img').attr("src", currentSong.cover);
         } else {
          el.cover.find('img').attr("src", wprp_ajax.plugin_url + "assets/img/noimage.jpg");
         }
         $cover_anim.removeClass("change");
        }, 650);
       }
      }
     } else {
      // если получили нуль, то вешаем классы загрузки и повторяем запрос
      currentSong.artist = "Unknown artist";
      typeWriter(el.artist, currentSong.artist, 25);
      currentSong.title = "Untitled";
      typeWriter(el.title, currentSong.title, 25);
      el.cover.find('img').attr("src", wprp_ajax.plugin_url + "assets/img/noimage.jpg");
      $cover_anim.removeClass("change");
      reUpdate(5000);
     }
     getSongs();
    });
   }
   
   function reUpdate(time) {
    timerReUpdate = setTimeout(function () {
     updateInfo();
    }, time);
   }
   
   function loadedmetadata() {
    //console.log("loadedmetadata");
    // получаем инфо по первой радиостанции
    updateInfo();
   }
   
   function error() {
    //console.log("error");
   }
   
   function play() {
    //console.log("play");
    timerUpdate = setInterval(function () {
     //console.log("timerUpdate");
     updateInfo();
    }, settings.updateInterval * 1000);
    
    $wrapper.addClass("playing");
    rotateInterval = setInterval(function () {
     if (rotate >= 360) {
      rotate = 0;
     }
     el.cover.find("img").css({
      transform: 'rotate(' + rotate + 'deg)'
     });
     rotate++;
    }, 10);
    
    if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
     $playbackBtn.find("path").attr("d", svg.pause);
    }
   }
   
   function pause() {
    //console.log("pause");
    clearInterval(timerUpdate);
    $wrapper.removeClass("playing");
    clearInterval(rotateInterval);
    if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
     $playbackBtn.find("path").attr("d", svg.play);
    }
   }
   
   function loadRadio(index, playing) {
    //console.log("loadRadio");
    clearInterval(timerUpdate);
    clearInterval(rotateInterval);
    audio.pause();
    audio.src = settings.playlist[index].radiourl;
    currentSong.radioname = settings.playlist[index].radioname;
    currentSong.radiourl = settings.playlist[index].radiourl;
    audio.preload = "metadata";
    audio.load();
    typeWriter($radio_name, currentSong.radioname, 25);
    
    if (playing) {
     audio.play();
    }
    // подключаем события для аудио
    audio.addEventListener("loadedmetadata", loadedmetadata, false);
    audio.addEventListener("error", error, false);
    audio.addEventListener("play", play, false);
    audio.addEventListener("pause", pause, false);
   }

   function scrollCreate($wrapper) {
    //если создан слайдер уничтожаем его
    if ($scrollRail.slider()) {
     $scrollRail.slider("destroy");
     $wrapper.off("scroll");
    }
    if ($wrapper.find("ul").height() > $wrapper.height()) {
     var scrollHeight = $wrapper.find("ul").height() - $scrollRail.height() + 20;
     $scrollRail.slider({
      orientation: "vertical",
      min: 0,
      max: scrollHeight,
      value: scrollHeight,
      change: function (event, ui) {
       $scrollRail.find(".ui-slider-handle").css({
        "margin-bottom": -(20 / 100) * ((ui.value * 100) / scrollHeight) + "px"
       });
       $wrapper.scrollTop(scrollHeight - ui.value);
      },
      slide: function (event, ui) {
       $scrollRail.find(".ui-slider-handle").css({
        "margin-bottom": -(20 / 100) * ((ui.value * 100) / scrollHeight) + "px"
       });
       $wrapper.scrollTop(scrollHeight - ui.value);
      }
     });
     $wrapper.scroll(function () {
      $scrollRail.slider({value: scrollHeight - $wrapper.scrollTop()});
     });
    }
   }
   
   function hasOpen() {
    // проверяем не открыт ли список треков, если да то закрываем его
    if ($songHistoryBtn.hasClass("active")) {
     $songHistoryBtn.removeClass("active");
     $song_history.removeClass("open");
     $blur.removeClass("on");
     
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      $songHistoryBtn.find("path").attr("d", svg.songs_closed);
      $songHistoryBtn.find("circle").attr("cx", 11);
     }
    }
    // проверяем не открыт ли список радио, если да то закрываем его
    if ($radioListBtn.hasClass("active")) {
     $radioListBtn.removeClass("active");
     $radio_list.removeClass("open");
     $blur.removeClass("on");
     
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      $radioListBtn.find("path").attr("d", svg.radio_closed);
     }
    }
    $scrollRail.fadeOut();
   }
   
   function init() {
    buildPlayer();
    //обьявляем переменніе
    $radio_name = $wrapper.find(".wprp_radio_name");
    $toggleBtn = $wrapper.find(".wprp_toggle");
    $playbackBtn = $wrapper.find(".wprp_playback");
    $songHistoryBtn = $wrapper.find(".wprp_song_history_btn");
    $song_history = $wrapper.find(".wprp_song_history");
    $radioListBtn = $wrapper.find(".wprp_radio_list_btn");
    $volumeBtn = $wrapper.find(".wprp_volume");
    $radio_list = $wrapper.find(".wprp_radio_list_wrapper");
    $nextBtn = $wrapper.find(".wprp_next");
    $prevBtn = $wrapper.find(".wprp_prev");
    $cover_anim = $wrapper.find(".wprp_cover_anim");
    $song_list = $wrapper.find(".wprp_song_list");
    $blur = $wrapper.find(".blur");
    $radio = $wrapper.find(".wprp_radio");
    $scrollRail = $wrapper.find(".wprp_scroll_rail");
    el.artist = $wrapper.find(".wprp_artist");
    el.title = $wrapper.find(".wprp_title");
    el.cover = $wrapper.find(".wprp_cover");
   
    //загружаем первый линк
    //если включено автовопсроизведение
    if (settings.autoplay) {
     if(settings.current != null){
      currentSong.index = settings.current;
     }
     loadRadio(currentSong.index, true);
    } else {
     loadRadio(currentSong.index, false);
    }
    
    
    
    // вешаем события
    
    $volumeBtn.on("click", function () {
     $volumeBtn.toggleClass("muted");
     audio.muted = !audio.muted;
     
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      if (audio.muted) {
       $volumeBtn.find("path").attr("d", svg.volume_muted);
      } else {
       $volumeBtn.find("path").attr("d", svg.volume);
      }
     }
     
    });

    $songHistoryBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     // если открытие
         
     if (!$songHistoryBtn.hasClass("active")) {
      // проверяем не открыт ли список радио, если да то закрываем его
      if ($radioListBtn.hasClass("active")) {
       $radioListBtn.removeClass("active");
       $radio_list.removeClass("open");
       $blur.removeClass("on");
       if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
        $radioListBtn.find("path").attr("d", svg.radio_closed);
       }
      }
      
      //отображаем элементы, меняем заголовок, создаем скролл
      $scrollRail.fadeIn();
      typeWriter($radio_name, "null", 25);
      scrollCreate($song_history);
     } else {
      $scrollRail.fadeOut();
      typeWriter($radio_name, settings.playlist[currentSong.index].radioname, 25);
     }
     $songHistoryBtn.toggleClass("active");
     $song_history.toggleClass("open");
     $blur.toggleClass("on");
     
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      if ($songHistoryBtn.hasClass("active")) {
       $songHistoryBtn.find("path").attr("d", svg.songs_opened);
       $songHistoryBtn.find("circle").attr("cx", 23);
      } else {
       $songHistoryBtn.find("path").attr("d", svg.songs_closed);
       $songHistoryBtn.find("circle").attr("cx", 11);
      }
     }
    });
    
    // вешаем события
    $radioListBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     // если открытие
     if (!$radioListBtn.hasClass("active")) {
      // проверяем не открыт ли список треков, если да то закрываем его
      if ($songHistoryBtn.hasClass("active")) {
       $songHistoryBtn.removeClass("active");
       $song_history.removeClass("open");
       $blur.removeClass("on");
       if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
        $songHistoryBtn.find("path").attr("d", svg.songs_closed);
        $songHistoryBtn.find("circle").attr("cx", 11);
       }
      }
      
      //отображаем элементы, меняем заголовок, создаем скролл
      $scrollRail.fadeIn();
      typeWriter($radio_name, "Select Radio", 25);
      scrollCreate($radio_list);
     } else {
      $scrollRail.fadeOut();
      typeWriter($radio_name, settings.playlist[currentSong.index].radioname, 25);
     }
     $radioListBtn.toggleClass("active");
     $radio_list.toggleClass("open");
     $blur.toggleClass("on");
     
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      if ($radioListBtn.hasClass("active")) {
       $radioListBtn.find("path").attr("d", svg.radio_opened);
      } else {
       $radioListBtn.find("path").attr("d", svg.radio_closed);
      }
     }
    });
    
    $toggleBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     $wrapper.toggleClass("open");
     hasOpen();
     if ($.browser.safari || $.browser.mozilla || $.browser.msie || document.documentMode || /Edge/.test(navigator.userAgent)) {
      if ($wrapper.hasClass("open")) {
       $toggleBtn.find("path").attr("d", svg.toggle_openned);
      } else {
       $toggleBtn.find("path").attr("d", svg.toggle_closed);
      }
     }
    });
    
    $playbackBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     if (audio.paused) {
      audio.play();
     } else {
      audio.pause();
     }
    });
    
    $nextBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     if (currentSong.index < settings.playlist.length - 1) {
      currentSong.index = currentSong.index + 1;
     } else {
      currentSong.index = 0;
     }
     el.artist.html("").addClass("loading");
     el.title.html("").addClass("loading");
     $cover_anim.addClass("change");
     loadRadio(currentSong.index, true);
     //закріваем открытые вкладки
     hasOpen();
    });
    
    $prevBtn.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     if (currentSong.index > 0) {
      currentSong.index = currentSong.index - 1;
     } else {
      currentSong.index = settings.playlist.length - 1;
     }
     el.artist.html("").addClass("loading");
     el.title.html("").addClass("loading");
     $cover_anim.addClass("change");
     loadRadio(currentSong.index, true);
     //закріваем открытые вкладки
     hasOpen();
    });
    
    $radio.on("click", function (e) {
     e.preventDefault();
     $radioListBtn.removeClass("active");
     $radio_list.removeClass("open");
     $blur.removeClass("on");
     scrollCreate($radioListBtn, $radio_list, null);
     
     currentSong.index = $(this).index();
     el.artist.html("").addClass("loading");
     el.title.html("").addClass("loading");
     $cover_anim.addClass("change");
     loadRadio(currentSong.index, true);
    });
   }
   init();
  });

 };
})(jQuery);
//]]>
</script>
<script async='' type='text/javascript'>
//<![CDATA[
   jQuery(document).ready(function ($) {
    if (Cookies.get('wprp_data')) {
     var data = Cookies.getJSON('wprp_data');
     var autoplay = data.playing;
     var current = data.current;
    } else {
     var autoplay = false;
     var current = null;
    }
    $('.wprp_wrapper').wprp({
     position: 'right',
     autoplay: autoplay,
     current: current,
     updateInterval: 30,
     playlist:
[{"radioname":"Giải trí - Nghe nhạc","radiourl":"http://www45.zippyshare.com/music/WGUGkxFz/0/nhachay.mp3"},
]
    });
   });
//]]>
  </script>
Tiếp theo tìm thẻ </body> và dán đoạn code phía dưới trên nó
<div class='wprp_wrapper pos-left' style='z-index: 9999'>
</div>
Chú ý : để thay đổi nhạc , các bạn vào Zippyshare úp nhạc lên và thay đổi http://www45.zippyshare.com/music/WGUGkxFz/0/nhachay.mp3 thành link nhạc mà bạn vừa úp.
Chúc các bạn thành công

Share:

8 comments: