Đặt quảng cáo

Tạo Hiệu Ứng Loader Siêu Ngầu Cho Blogspot

Hello tất cả các độc giả của Star Sinh Blog , bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một hiệu ứng loader mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách khi vào blog .Hiệu ứng này tương tự như của youtube


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bước 1: Bạn vào trang quản lý của Blogger - Chủ đề - Chỉnh sửa Html
Bước 2: Tìm đoạn thẻ <body> và thêm toàn bộ code bên dưới xuống nó
<style>

.pace{-webkit-pointer-events:none;pointer-events:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;user-select:none}

.pace-inactive{display:none}

.pace .pace-progress{background:#FD9800;position:fixed;z-index:2000;top:0;right:100%;width:100%;height:2px}

.pace .pace-progress-inner{display:block;position:absolute;right:0;width:100px;height:100%;box-shadow:0 0 10px #FD9800,0 0 5px #FD9800;opacity:1;-webkit-transform:rotate(3deg) translate(0px,-4px);-moz-transform:rotate(3deg) translate(0px,-4px);-ms-transform:rotate(3deg) translate(0px,-4px);-o-transform:rotate(3deg) translate(0px,-4px);transform:rotate(3deg) translate(0px,-4px)}

.pace .pace-activity{display:block;position:fixed;z-index:2000;top:15px;left:15px;width:14px;height:14px;border:solid 2px transparent;border-top-color:#FD9800;border-left-color:#FD9800;border-radius:10px;-webkit-animation:pace-spinner 400ms linear infinite;-moz-animation:pace-spinner 400ms linear infinite;-ms-animation:pace-spinner 400ms linear infinite;-o-animation:pace-spinner 400ms linear infinite;animation:pace-spinner 400ms linear infinite}

@media (max-width:767px){.pace .pace-activity{top:15px;right:15px;width:14px;height:14px}}

@-webkit-keyframes pace-spinner{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

@-moz-keyframes pace-spinner{0%{-moz-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-moz-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

@-o-keyframes pace-spinner{0%{-o-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-o-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

@-ms-keyframes pace-spinner{0%{-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

@keyframes pace-spinner{0%{transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}

</style>

<div class='pace'/>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

/*! pace 1.0.2 */

(function(){var a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X=[].slice,Y={}.hasOwnProperty,Z=function(a,b){function c(){this.constructor=a}for(var d in b)Y.call(b,d)&&(a[d]=b[d]);return c.prototype=b.prototype,a.prototype=new c,a.__super__=b.prototype,a},$=[].indexOf||function(a){for(var b=0,c=this.length;c>b;b++)if(b in this&&this[b]===a)return b;return-1};for(u={catchupTime:100,initialRate:.03,minTime:250,ghostTime:100,maxProgressPerFrame:20,easeFactor:1.25,startOnPageLoad:!0,restartOnPushState:!0,restartOnRequestAfter:500,target:"body",elements:{checkInterval:100,selectors:["body"]},eventLag:{minSamples:10,sampleCount:3,lagThreshold:3},ajax:{trackMethods:["GET"],trackWebSockets:!0,ignoreURLs:[]}},C=function(){var a;return null!=(a="undefined"!=typeof performance&&null!==performance&&"function"==typeof performance.now?performance.now():void 0)?a:+new Date},E=window.requestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame,t=window.cancelAnimationFrame||window.mozCancelAnimationFrame,null==E&&(E=function(a){return setTimeout(a,50)},t=function(a){return clearTimeout(a)}),G=function(a){var b,c;return b=C(),(c=function(){var d;return d=C()-b,d>=33?(b=C(),a(d,function(){return E(c)})):setTimeout(c,33-d)})()},F=function(){var a,b,c;return c=arguments[0],b=arguments[1],a=3<=arguments.length?X.call(arguments,2):[],"function"==typeof c[b]?c[b].apply(c,a):c[b]},v=function(){var a,b,c,d,e,f,g;for(b=arguments[0],d=2<=arguments.length?X.call(arguments,1):[],f=0,g=d.length;g>f;f++)if(c=d[f])for(a in c)Y.call(c,a)&&(e=c[a],null!=b[a]&&"object"==typeof b[a]&&null!=e&&"object"==typeof e?v(b[a],e):b[a]=e);return b},q=function(a){var b,c,d,e,f;for(c=b=0,e=0,f=a.length;f>e;e++)d=a[e],c+=Math.abs(d),b++;return c/b},x=function(a,b){var c,d,e;if(null==a&&(a="options"),null==b&&(b=!0),e=document.querySelector("[data-pace-"+a+"]")){if(c=e.getAttribute("data-pace-"+a),!b)return c;try{return JSON.parse(c)}catch(f){return d=f,"undefined"!=typeof console&&null!==console?console.error("Error parsing inline pace options",d):void 0}}},g=function(){function a(){}return a.prototype.on=function(a,b,c,d){var e;return null==d&&(d=!1),null==this.bindings&&(this.bindings={}),null==(e=this.bindings)[a]&&(e[a]=[]),this.bindings[a].push({handler:b,ctx:c,once:d})},a.prototype.once=function(a,b,c){return this.on(a,b,c,!0)},a.prototype.off=function(a,b){var c,d,e;if(null!=(null!=(d=this.bindings)?d[a]:void 0)){if(null==b)return delete this.bindings[a];for(c=0,e=[];c<this.bindings[a].length;)e.push(this.bindings[a][c].handler===b?this.bindings[a].splice(c,1):c++);return e}},a.prototype.trigger=function(){var a,b,c,d,e,f,g,h,i;if(c=arguments[0],a=2<=arguments.length?X.call(arguments,1):[],null!=(g=this.bindings)?g[c]:void 0){for(e=0,i=[];e<this.bindings[c].length;)h=this.bindings[c][e],d=h.handler,b=h.ctx,f=h.once,d.apply(null!=b?b:this,a),i.push(f?this.bindings[c].splice(e,1):e++);return i}},a}(),j=window.Pace||{},window.Pace=j,v(j,g.prototype),D=j.options=v({},u,window.paceOptions,x()),U=["ajax","document","eventLag","elements"],Q=0,S=U.length;S>Q;Q++)K=U[Q],D[K]===!0&&(D[K]=u[K]);i=function(a){function b(){return V=b.__super__.constructor.apply(this,arguments)}return Z(b,a),b}(Error),b=function(){function a(){this.progress=0}return a.prototype.getElement=function(){var a;if(null==this.el){if(a=document.querySelector(D.target),!a)throw new i;this.el=document.createElement("div"),this.el.className="pace pace-active",document.body.className=document.body.className.replace(/pace-done/g,""),document.body.className+=" pace-running",this.el.innerHTML='<div class="pace-progress">\n  <div class="pace-progress-inner"></div>\n</div>\n<div class="pace-activity"></div>',null!=a.firstChild?a.insertBefore(this.el,a.firstChild):a.appendChild(this.el)}return this.el},a.prototype.finish=function(){var a;return a=this.getElement(),a.className=a.className.replace("pace-active",""),a.className+=" pace-inactive",document.body.className=document.body.className.replace("pace-running",""),document.body.className+=" pace-done"},a.prototype.update=function(a){return this.progress=a,this.render()},a.prototype.destroy=function(){try{this.getElement().parentNode.removeChild(this.getElement())}catch(a){i=a}return this.el=void 0},a.prototype.render=function(){var a,b,c,d,e,f,g;if(null==document.querySelector(D.target))return!1;for(a=this.getElement(),d="translate3d("+this.progress+"%, 0, 0)",g=["webkitTransform","msTransform","transform"],e=0,f=g.length;f>e;e++)b=g[e],a.children[0].style[b]=d;return(!this.lastRenderedProgress||this.lastRenderedProgress|0!==this.progress|0)&&(a.children[0].setAttribute("data-progress-text",""+(0|this.progress)+"%"),this.progress>=100?c="99":(c=this.progress<10?"0":"",c+=0|this.progress),a.children[0].setAttribute("data-progress",""+c)),this.lastRenderedProgress=this.progress},a.prototype.done=function(){return this.progress>=100},a}(),h=function(){function a(){this.bindings={}}return a.prototype.trigger=function(a,b){var c,d,e,f,g;if(null!=this.bindings[a]){for(f=this.bindings[a],g=[],d=0,e=f.length;e>d;d++)c=f[d],g.push(c.call(this,b));return g}},a.prototype.on=function(a,b){var c;return null==(c=this.bindings)[a]&&(c[a]=[]),this.bindings[a].push(b)},a}(),P=window.XMLHttpRequest,O=window.XDomainRequest,N=window.WebSocket,w=function(a,b){var c,d,e;e=[];for(d in b.prototype)try{e.push(null==a[d]&&"function"!=typeof b[d]?"function"==typeof Object.defineProperty?Object.defineProperty(a,d,{get:function(){return b.prototype[d]},configurable:!0,enumerable:!0}):a[d]=b.prototype[d]:void 0)}catch(f){c=f}return e},A=[],j.ignore=function(){var a,b,c;return b=arguments[0],a=2<=arguments.length?X.call(arguments,1):[],A.unshift("ignore"),c=b.apply(null,a),A.shift(),c},j.track=function(){var a,b,c;return b=arguments[0],a=2<=arguments.length?X.call(arguments,1):[],A.unshift("track"),c=b.apply(null,a),A.shift(),c},J=function(a){var b;if(null==a&&(a="GET"),"track"===A[0])return"force";if(!A.length&&D.ajax){if("socket"===a&&D.ajax.trackWebSockets)return!0;if(b=a.toUpperCase(),$.call(D.ajax.trackMethods,b)>=0)return!0}return!1},k=function(a){function b(){var a,c=this;b.__super__.constructor.apply(this,arguments),a=function(a){var b;return b=a.open,a.open=function(d,e){return J(d)&&c.trigger("request",{type:d,url:e,request:a}),b.apply(a,arguments)}},window.XMLHttpRequest=function(b){var c;return c=new P(b),a(c),c};try{w(window.XMLHttpRequest,P)}catch(d){}if(null!=O){window.XDomainRequest=function(){var b;return b=new O,a(b),b};try{w(window.XDomainRequest,O)}catch(d){}}if(null!=N&&D.ajax.trackWebSockets){window.WebSocket=function(a,b){var d;return d=null!=b?new N(a,b):new N(a),J("socket")&&c.trigger("request",{type:"socket",url:a,protocols:b,request:d}),d};try{w(window.WebSocket,N)}catch(d){}}}return Z(b,a),b}(h),R=null,y=function(){return null==R&&(R=new k),R},I=function(a){var b,c,d,e;for(e=D.ajax.ignoreURLs,c=0,d=e.length;d>c;c++)if(b=e[c],"string"==typeof b){if(-1!==a.indexOf(b))return!0}else if(b.test(a))return!0;return!1},y().on("request",function(b){var c,d,e,f,g;return f=b.type,e=b.request,g=b.url,I(g)?void 0:j.running||D.restartOnRequestAfter===!1&&"force"!==J(f)?void 0:(d=arguments,c=D.restartOnRequestAfter||0,"boolean"==typeof c&&(c=0),setTimeout(function(){var b,c,g,h,i,k;if(b="socket"===f?e.readyState<2:0<(h=e.readyState)&&4>h){for(j.restart(),i=j.sources,k=[],c=0,g=i.length;g>c;c++){if(K=i[c],K instanceof a){K.watch.apply(K,d);break}k.push(void 0)}return k}},c))}),a=function(){function a(){var a=this;this.elements=[],y().on("request",function(){return a.watch.apply(a,arguments)})}return a.prototype.watch=function(a){var b,c,d,e;return d=a.type,b=a.request,e=a.url,I(e)?void 0:(c="socket"===d?new n(b):new o(b),this.elements.push(c))},a}(),o=function(){function a(a){var b,c,d,e,f,g,h=this;if(this.progress=0,null!=window.ProgressEvent)for(c=null,a.addEventListener("progress",function(a){return h.progress=a.lengthComputable?100*a.loaded/a.total:h.progress+(100-h.progress)/2},!1),g=["load","abort","timeout","error"],d=0,e=g.length;e>d;d++)b=g[d],a.addEventListener(b,function(){return h.progress=100},!1);else f=a.onreadystatechange,a.onreadystatechange=function(){var b;return 0===(b=a.readyState)||4===b?h.progress=100:3===a.readyState&&(h.progress=50),"function"==typeof f?f.apply(null,arguments):void 0}}return a}(),n=function(){function a(a){var b,c,d,e,f=this;for(this.progress=0,e=["error","open"],c=0,d=e.length;d>c;c++)b=e[c],a.addEventListener(b,function(){return f.progress=100},!1)}return a}(),d=function(){function a(a){var b,c,d,f;for(null==a&&(a={}),this.elements=[],null==a.selectors&&(a.selectors=[]),f=a.selectors,c=0,d=f.length;d>c;c++)b=f[c],this.elements.push(new e(b))}return a}(),e=function(){function a(a){this.selector=a,this.progress=0,this.check()}return a.prototype.check=function(){var a=this;return document.querySelector(this.selector)?this.done():setTimeout(function(){return a.check()},D.elements.checkInterval)},a.prototype.done=function(){return this.progress=100},a}(),c=function(){function a(){var a,b,c=this;this.progress=null!=(b=this.states[document.readyState])?b:100,a=document.onreadystatechange,document.onreadystatechange=function(){return null!=c.states[document.readyState]&&(c.progress=c.states[document.readyState]),"function"==typeof a?a.apply(null,arguments):void 0}}return a.prototype.states={loading:0,interactive:50,complete:100},a}(),f=function(){function a(){var a,b,c,d,e,f=this;this.progress=0,a=0,e=[],d=0,c=C(),b=setInterval(function(){var g;return g=C()-c-50,c=C(),e.push(g),e.length>D.eventLag.sampleCount&&e.shift(),a=q(e),++d>=D.eventLag.minSamples&&a<D.eventLag.lagThreshold?(f.progress=100,clearInterval(b)):f.progress=100*(3/(a+3))},50)}return a}(),m=function(){function a(a){this.source=a,this.last=this.sinceLastUpdate=0,this.rate=D.initialRate,this.catchup=0,this.progress=this.lastProgress=0,null!=this.source&&(this.progress=F(this.source,"progress"))}return a.prototype.tick=function(a,b){var c;return null==b&&(b=F(this.source,"progress")),b>=100&&(this.done=!0),b===this.last?this.sinceLastUpdate+=a:(this.sinceLastUpdate&&(this.rate=(b-this.last)/this.sinceLastUpdate),this.catchup=(b-this.progress)/D.catchupTime,this.sinceLastUpdate=0,this.last=b),b>this.progress&&(this.progress+=this.catchup*a),c=1-Math.pow(this.progress/100,D.easeFactor),this.progress+=c*this.rate*a,this.progress=Math.min(this.lastProgress+D.maxProgressPerFrame,this.progress),this.progress=Math.max(0,this.progress),this.progress=Math.min(100,this.progress),this.lastProgress=this.progress,this.progress},a}(),L=null,H=null,r=null,M=null,p=null,s=null,j.running=!1,z=function(){return D.restartOnPushState?j.restart():void 0},null!=window.history.pushState&&(T=window.history.pushState,window.history.pushState=function(){return z(),T.apply(window.history,arguments)}),null!=window.history.replaceState&&(W=window.history.replaceState,window.history.replaceState=function(){return z(),W.apply(window.history,arguments)}),l={ajax:a,elements:d,document:c,eventLag:f},(B=function(){var a,c,d,e,f,g,h,i;for(j.sources=L=[],g=["ajax","elements","document","eventLag"],c=0,e=g.length;e>c;c++)a=g[c],D[a]!==!1&&L.push(new l[a](D[a]));for(i=null!=(h=D.extraSources)?h:[],d=0,f=i.length;f>d;d++)K=i[d],L.push(new K(D));return j.bar=r=new b,H=[],M=new m})(),j.stop=function(){return j.trigger("stop"),j.running=!1,r.destroy(),s=!0,null!=p&&("function"==typeof t&&t(p),p=null),B()},j.restart=function(){return j.trigger("restart"),j.stop(),j.start()},j.go=function(){var a;return j.running=!0,r.render(),a=C(),s=!1,p=G(function(b,c){var d,e,f,g,h,i,k,l,n,o,p,q,t,u,v,w;for(l=100-r.progress,e=p=0,f=!0,i=q=0,u=L.length;u>q;i=++q)for(K=L[i],o=null!=H[i]?H[i]:H[i]=[],h=null!=(w=K.elements)?w:[K],k=t=0,v=h.length;v>t;k=++t)g=h[k],n=null!=o[k]?o[k]:o[k]=new m(g),f&=n.done,n.done||(e++,p+=n.tick(b));return d=p/e,r.update(M.tick(b,d)),r.done()||f||s?(r.update(100),j.trigger("done"),setTimeout(function(){return r.finish(),j.running=!1,j.trigger("hide")},Math.max(D.ghostTime,Math.max(D.minTime-(C()-a),0)))):c()})},j.start=function(a){v(D,a),j.running=!0;try{r.render()}catch(b){i=b}return document.querySelector(".pace")?(j.trigger("start"),j.go()):setTimeout(j.start,50)},"function"==typeof define&&define.amd?define(["pace"],function(){return j}):"object"==typeof exports?module.exports=j:D.startOnPageLoad&&j.start()}).call(this);

//]]>

</script>
Bước cuối cùng : Lưu lại và tận hưởng thành quả thôi

LỜI KẾT

Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay thì cho mình một click quảng cáo nhé , cảm ơn các bạn
Nguồn code: Trần Thanh Bình
Share:

52 comments:

 1. Kiểu làm thumb này nhìn quen lắm

  ReplyDelete
 2. Hiệu ứng đẹp đó e trai mưa :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nhưng a thấy nó chưa đc tối ưu cho lắm. Có khi làm giảm tốc độ load.

   Delete
  2. Load vẫn bình thường a ơi , cái này nó ít ảnh hưởng lắm a

   Delete
  3. Vậy hả? để a test blog khác thử xem :D

   Delete
  4. Thấy đẹp thì cho e một click ads nha a

   Delete
 3. Dạo này cũng chăm chọc temp ngon nhỉ :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Temp lụm của anh @Đức Vũ rồi về edit màu mè tí thôi a

   Delete
 4. Sao ở bài đăng đầu a vào không thấy khung cmt nhĩ @@

  ReplyDelete
 5. E fix đc lỗi nhiều button reply bên blog a ko e? Nếu đc giúp a fix với

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 7. Đặt liên kết hợp tác k bạn ?
  https://www.muabanytb.com/
  Tên : TV trực tuyến

  ReplyDelete
 8. đẹp đó ông,dạo này ông tt blog bên tôi kém lắm nhá

  ReplyDelete
 9. bữa giờ anh bận quá nên không qua blog em thường xuyên đc

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi&url=https%3A%2F%2Fwww.starsinhblog.xyz%2F%3Fm%3D1&tab=mobile

  ReplyDelete